Algemene voorwaarden Artiestenbureau JB Productions

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van Artiestenbureau JB Productions. De algemene voorwaarden kun je hier ook in PDF formaat downloaden en op slaan op jouw computer (klik hiervoor op onderstaande link en klik dan na het openen linksbovenin op 'Bestand' - 'Opslaan als...' of 'Pagina opslaan als...', selecteer daarna de lokatie op jouw computer waar je dit bestand opslaan).

 
 
 Algemene Voorwaarden JB Productions als PDF Algemene Voorwaarden
 
 


Let op: om het PDF document van onze algemene voorwaarden te kunnen openen heb je Adobe Reader nodig, om Adobe Reader te downloaden klik je op onderstaand 'Get Adobe Reader' logo.

Adobe reader downloaden.

Hieronder tref je de online versie van onze algemene voorwaarden aan:
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JB PRODUCTIONS & JB ATTRACTIES

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen JB Productions & JB Attracties, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden gelden tevens ten behoeve van derden die voor de uitvoering door Gebruiker worden ingeschakeld.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Definities

De “opdrachtgever”: degene die Gebruiker de opdracht verleent om artiesten en of musici te engageren en of de (verdere) organisatie van een evenement, productie of festiviteit uit te voeren;
De “opdracht”: de door Gebruiker te leveren prestatie in de ruimste zin des woords al dan niet artistiek;
De “toeleverancier”: degene die zich direct of indirect jegens Gebruiker heeft verbonden om diensten te leveren en of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging.
De “artiest”: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens Gebruiker heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan: (I) artiest, musicus en of uitvoerend kunstenaar, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en of uitvoeringen die direct door het publiek kunnen worden waargenomen of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, (II) degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, (III) degene die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengt;
De “uitkoopsom”: de gage van de artiest, inclusief loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

1.Alle aanbiedingen van Gebruiker, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend.
2.Gebruiker zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij sturen. De Wederpartij zorgt ervoor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst binnen uiterlijk 5 (vijf) dagen na dagtekening bij Gebruiker is.
3.Indien de getekende overeenkomst niet binnen deze in lid 2 genoemde termijn door Gebruiker is ontvangen, heeft Gebruiker, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.
4.Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken betreffende het optreden of de productie zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
5.Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot de opdracht

1.De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van de artiest.
2.Indien er van overheidswege vergunningen en of ontheffingen vereist zijn ter zake van de uit te voeren opdracht zorgt de opdrachtgever ervoor dat deze ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De kosten van het aanvragen zijn voor rekening van opdrachtgever.
3.Opdrachtgever verklaart hierbij uitdrukkelijk dat alle gevolgen die voortvloeien uit het niet (meer) hebben van de vergunningen en of ontheffingen voor zijn rekening zijn.
4.De artiest zal zich inspannen ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde voor de opdracht benodigde zaken door de Gebruiker of opdrachtgever geleverd zullen worden.
5.Het is niet toegestaan om beeld- en of geluidsopnamen zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker te maken.
6.De artiest mag elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten pauzeren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.Indien de artiest op de datum van uitvoering van de opdracht een radio- of televisieopname of een buitenlandse tournee heeft, behoudt Gebruiker zich het recht voor om zonder dat hij schadeplichtig wordt (een deel van) de opdracht te annuleren of in overleg met de opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de opdracht te verplaatsen naar een andere datum.
8.Indien zich de hierboven genoemde situatie voordoet of indien de artiest door ziekte dan wel overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de opdracht op te treden, heeft Gebruiker het recht de betreffende opdracht door een andere gelijkwaardige artiest te laten uitvoeren, waarbij eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de opdrachtgever zonder dat opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst (gedeeltelijk) te annuleren of te ontbinden.
9.De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Verplichtingen voor de opdrachtgever

1.In het geval van uitvoering van een opdracht in de open lucht zorgt de opdrachtgever er voor dat er een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en of zaken van de artiest, toeleverancier of Gebruiker. Tevens zorgt de opdrachtgever voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium.
2.Indien noodzakelijk voor een goed verloop van de opdracht, zorgt de opdrachtgever voor een professionele ordedienst en EHBO, waarbij opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk blijft voor de ordehandhaving tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
3. Ook zorgt de opdrachtgever ervoor dat de artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen.
4.Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegel, verlichting en verwarming.
5.Indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van uitvoering van de opdracht aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst neemt opdrachtgever extra veiligheidsmaatregelen. Blijven deze achterwege dan is Gebruiker gerechtigd de opdracht te annuleren zonder hiervoor schadeplichtig te worden.
6.De opdrachtgever dient de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de opdracht, tijdens de uitvoering te voorzien van twee gratis consumpties per uur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de deelname aan de uitvoering van de opdracht langer dan 4 (vier) uur duurt, hebben de artiest en de eerder genoemde medewerkers daarnaast recht op een eenvoudige maaltijd van de opdrachtgever.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op alle door Gebruiker ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) opdracht, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentaires, ontwerpen en of andere (schriftelijke of digitale) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Gebruiker. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.


Artikel 7. Prijzen

1.Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en of het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
2.Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Gebruiker prijsverhogingen mochten voordoen, is Gebruiker gerechtigd om deze in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
3.Tenzij anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en of aan SENA af te dragen gelden.
4.Wordt in de aanbieding of overeenkomst gesproken over een uitkoopsom dan is dit de uitkoopsom zoals omschreven in artikel 2.

Artikel 8. Betaling

1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder dat de opdrachtgever het recht heeft op verrekening en of opschorting.
2.Gebruiker is gerechtigd om ter voorfinanciering een voorschot in de betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom.
3.Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim. Gebruiker heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging nakoming in rechte te vorderen, dan wel de opdracht te ontbinden of te annuleren.
4.Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over het aan Gebruiker verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
5.Onverminderd het hiervoor genoemde is de opdrachtgever eveneens gehouden alle andere door Gebruiker in redelijkheid te maken kosten waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
6.Handelt de opdrachtgever in strijd met dit artikel dan is Gebruiker gerechtigd zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
7.Is er meer dan 1 (een) opdrachtgever dan is elk van de opdrachtgevers jegens Gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het factuurbedrag.
8.Gebruiker is gerechtigd om zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. Opdrachtgever dient deze zekerheid op het eerste verzoek van Gebruiker te verschaffen.
9.Opdrachtgever dient te allen tijde aan Gebruiker te betalen en mag geen betalingen doen aan de artiest en of toeleverancier tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.Het hebben van een klacht over een factuur of dienst is geen reden om betaling op te schorten dan wel na te laten.

Artikel 9. Annulering

1.De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Gebruiker gesloten overeenkomst per aangetekend schrijven aan Gebruiker mee te delen.
Indien de opdrachtgever de met Gebruiker afgesloten overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever het totaal te factureren bedrag aan Gebruiker verschuldigd.
2.De opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Gebruiker volledig voor iedere aanspraak van enige derde, die voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 10. Klachten

Doen zich onvoorziene omstandigheden voor dan dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige opdracht uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst dienen onmiddellijk gemeld te worden. Eventueel optredende schade dient door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Klachten moeten daarnaast zo duidelijk mogelijk omschreven en gemotiveerd worden en zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na datum van de uitvoering van de opdracht, per aangetekende brief aan Gebruiker kenbaar worden gemaakt op straffe van verval. Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid/vrijwaring

1.Gebruiker is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan.
2.Indien en voor zover op Gebruiker enige aansprakelijkheid mocht rusten dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Gebruiker aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel nog te factureren bedrag.
3.Gebruiker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en of zaken gedurende de uitvoering van de opdracht.
4.De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en of verlies van de door Gebruiker of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de artiest. De opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor iedere aanspraak ter zake.
5.In geval van meerwerk en of overmacht komen alle (on) kosten van Gebruiker en de– al dan niet door Gebruiker ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Gebruiker tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
6.Onverminderd de bevoegdheid van Gebruiker om al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, gevolgschade daaronder begrepen, van Gebruiker, voortvloeiend uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 12. Ontbinding

1.Partijen mogen de gesloten overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en zonder ter zake schadeplichtig te worden wanneer:
• een van de partijen failliet verklaard is;
• voor een van de partijen in het kader van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen een schuldsaneringstraject wordt aangevangen;
• de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat dit hem wordt verleend;
• de opdrachtgever vanwege beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
• gebruiker gegronde reden heeft om te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
2.Doet zich een van de hierboven genoemde situaties voor dan zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 13. Overmacht

1.Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook waardoor Gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en of kosten kan nakomen, zullen voor Gebruiker als overmacht gelden.
2.In geval van overmacht is Gebruiker met inachtneming van artikel 11 lid 4 gerechtigd:
- hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, dus zonder tussenkomst van de rechter en zonder dat Gebruiker hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
- hetzij in overleg met de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Indien hierdoor meerwerk ontstaat, is artikel 3 lid 5 van toepassing.
3.Het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunning(en) of ontheffing(en) van de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

1.Op de door Gebruiker gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2.In geval van geschillen is uitsluitend de rechter in Rotterdam bevoegd.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Aanvullende voorwaarden inzake attractieverhuur

Indien de Wederpartij goederen van Gebruiker wenst te huren, gelden naast de bovengenoemde algemene voorwaarden tevens de hierna vermelde bepalingen:Artikel A Definities

De “huurder”: degene die van Gebruiker goederen huurt.
Het “gehuurde”: goederen zoals bijvoorbeeld decors, zetstukken, blikvangers, kleding, rekwisieten, spelattracties, aggregaten, geluidsapparatuur, toiletten, kleedruimte, springkussens enzovoorts.
De “huurperiode”: de overeengekomen huurtermijn tussen huurder en Gebruiker.

Artikel B Begin en duur van de huurperiode

1.De huurperiode begint op het moment dat het gehuurde vanuit het depot van Gebruiker of op een door Gebruiker opgegeven plaats aan de huurder ter beschikking wordt gesteld en eindigt op het moment dat het gehuurde in het depot van Gebruiker of op een door Gebruiker opgegeven plaats terugkeert.
2.De huurder dient zelf het gehuurde op te halen en terug te brengen tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
3.Indien de huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip heeft teruggebracht, dan is Gebruiker gerechtigd om extra huurkosten door te berekenen. Hij hanteert daarbij de reguliere prijslijst.
4.Gebruiker behoudt zich het recht voor om de eventueel ontstane schade door het te laat terugbrengen van het gehuurde te verhalen op de huurder.

Artikel C Controle van het gehuurde

1.De huurder dient bij het ophalen van het gehuurde de staat ervan grondig te controleren. Gebruiker, dan wel een door hem aangewezen persoon zal daarbij aanwezig zijn. De eventueel daarbij geconstateerde gebreken zullen door Gebruiker genoteerd worden. Beide partijen ondertekenen dit verslag en krijgen ieder een afschrift hiervan.
2.Indien het gehuurde niet door de huurder is afgehaald, maar bij de huurder afgeleverd is, zal de huurder eveneens het gehuurde controleren. Eventuele gebreken dient hij onmiddellijk schriftelijk en met foto’s te melden aan Gebruiker.
3.Indien de huurder Gebruiker niet meteen in kennis stelt van gebreken dan wordt de huurder geacht in te stemmen met de staat waarin het gehuurde zich bevindt en vervalt het recht op reclame.
4.De huurder stelt Gebruiker in staat om het gehuurde te controleren op iedere locatie waar het zich bevindt.

Artikel D Verplichtingen huurder

1.De huurder verplicht zich om gedurende de hele huurperiode het gehuurde onder zijn toezicht te hebben/te houden en als een goed huisvader te beheren.
2.De huurder verplicht zich het gehuurde te gebruiken voor het doel en de
hoedanigheid waarvoor het gemaakt/ontworpen is.

Artikel E Aansprakelijkheid huurder

1.De huurder is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies, ontvreemding, onbruikbaar worden of zoek raken en alles tegen nieuwwaarde te vergoeden aan Gebruiker. De huurperiode loopt door totdat het gehuurde is gerepareerd dan wel is vervangen.
2.De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan personen of goederen die door, met of verband houdende met, het gehuurde ontstaat gedurende de periode dat het onder zijn toezicht dan wel beheer staat en vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden.
3.De huurder is aansprakelijk tegenover derden voor eventuele bij de montage of demontage ontstane schade.

Artikel F Schadevergoeding

1.De huurder dient binnen 8 dagen nadat de omvang van de schade is vastgesteld en gefactureerd de schade aan het gehuurde aan Gebruiker te vergoeden.
2.De huurder zal Gebruiker vrijwaren voor iedere schadevergoeding, ontstaan tijdens de huurperiode waarvoor hij wordt aangesproken door derden.


Aanvullende voorwaarden inzake elektronisch dataverkeer

De hierna te noemen bepalingen maken integraal onderdeel uit van de toepasselijke algemene voorwaarden van Gebruiker.

Artikel G Totstandkoming van een overeenkomst

Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, behoudens tegenbewijs door de partij die zich er op beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
De overeenkomst komt tot stand nadat Gebruiker bevestigt heeft dat Wederpartij het aanbod heeft aanvaard en aan de daarbij gestelde voorwaarden heeft voldaan, dan wel op het moment dat Gebruiker uitvoering geeft aan de opdracht.
In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via een website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door Gebruiker ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en of de elektronische databases van de Gebruiker als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, behoudens tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel H E-mailberichten

Een overeenkomst per e-mailbericht wordt in het kader van de algemene voorwaarden gelijk gesteld aan een schriftelijke overeenkomst.
Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van dergelijke berichten zullen de elektronische databases van Gebruiker dwingend bewijs opleveren.
E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

Maak kennis met TVhelden.nl

De online verhuurder van TV Helden, looppoppen en walking characters. Wij selecteren het beste aanbod bekende Kinderhelden en zorgen voor een herinneringswaardig evenement.

Bel onze entertainmentadviseurs op: 0186‑602140. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur.

Nienke Spruit

Nienke Spruit

Character Acteur
0186-602140

Download volledige TV Helden prijslijst

In 1 helder overzicht (PDF) de prijzen van alle Bekende Kinder Helden en Looppoppen op onze website ontvangen? Geef hier jouw e-mailadres door, dan ontvang je dit handige overzicht per mail.

JB Productions

Nijverheidsweg 33
3274 KJ Heinenoord
0186-602140
info@jbproductions.nl

Direct contact met TV helden